W związku z ubieganiem się firmy Uniglass Polska Sp. z o. o. o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – etap I, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

I. Dane Zamawiającego

Uniglass Polska Sp. z o.o.
ul. Mała Kraska 11A
18-400 Łomża
NIP 7181842107

II. Tytuł i kod zamówienia

Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia audytu i opracowania strategii wzorniczej dla firmy Uniglass Polska Sp. z o. o.

Kod CPV zamówienia – 79212000-3 Usługa audytu

III. Przedmiot usługi

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy Uniglass Polska Sp. z o. o., zgodnie z zasadami działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Zakres usług:
1. Audyt wzorniczy będzie obejmował: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
2. Strategia wzornicza będzie zawierała co najmniej:
A) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
B) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
C) opis trendów rynkowych; określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
D) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
E) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
F) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy
G) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

3. Udział przedstawiciela Wykonawcy biorącego udział w realizacji usługi na rzecz Zamawiającego, w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strategia wzornicza będzie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej (przesłana mailem lub na nośniku CD).
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszystkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Nastąpi to z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

IV. Sposób wykonania audytu

1. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, przy jego czynnym udziale.
2. Na każdym etapie trwania audytu i opracowywania strategii wzorniczej, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.
3. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia uwag odnośnie treści ostatecznej strategii wzorniczej a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić bez zbędnej zwłoki.
4. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia bez zbędnej zwłoki uwag do ostatecznej wersji strategii wzorniczej, zgłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Odbiór usługi między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w wyniku podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

V. Wymagania wobec Wykonawcy

Do konkursu ofert zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące kryteria:
1. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów, czyli przeprowadził co najmniej 3 projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Wskazane jest, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w 3 różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, musi to być branża wyrobów budowlanych.
Spełnienie wymagania będzie ocenione na podstawie referencji odbiorców usług, które będą przedstawiały zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do oferty należy załączyć kopie referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2. Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu produktów czyli zrealizował co najmniej 1 projekt z zakresu projektowania produktu. Spełnienie wymagania będzie ocenione na podstawie referencji odbiorców usług, które będą przedstawiały zakres zrealizowanych usług wraz z osiągniętymi efektami. Do oferty należy załączyć kopie referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3. Do realizacji audytu Wykonawca wskaże co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów, czyli przeprowadził co najmniej 3 projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Jeżeli ekspert posiada doświadczenie tylko w jednej branży, to musi to być branża wyrobów budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany w ofercie podać imiona i nazwiska ekspertów, których oddeleguje do realizacji zadania. Do oferty należy załączyć:
a. kopie imiennych referencji wskazujące wymagane doświadczenie eksperta, potwierdzone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy – w przypadku, gdy projekty były realizowane z ramienia innego podmiotu niż Oferent. Istnieje możliwość załączenia referencji podmiotu zewnętrznego, pod warunkiem, że ekspert prowadził na jego rzecz działania w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów
b. wykaz projektów oraz referencje ze zrealizowanych projektów – w przypadku, gdy ekspert realizował projekty w ramach działalności Oferenta.
Co najmniej jeden ze wskazanych ekspertów powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa – weryfikacja zgodnie z powyższym. Do ofert należy również załączyć zakres kompetencji ekspertów oddelegowanych do realizacji projektu przez Oferenta.
Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zadania mogą ulec zmianie do momentu rozpoczęcia realizacji wykonywania usługi. Zmiana może nastąpić tylko z zachowaniem zasad wyboru ekspertów wskazanych do realizacji zadania w pierwotnej wersji, tzn. ekspert posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów, czyli przeprowadził co najmniej 3 projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Jeżeli ekspert posiada doświadczenie tylko w jednej branży to musi to być branża wyrobów budowlanych. Do wprowadzenia takiej zmiany konieczne będą kopie referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy, wskazujące doświadczenie eksperta.
4. Każdy Oferent jest zobowiązany do załączenia do oferty dokumentu przedstawiającego metodologię przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz zakresu planowanych działań. Spełnienie wymagania będzie oceniane na podstawie wypełnionego przez Oferenta Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. Kryteria wyboru ofert

Wykonawcy spełniający wymogi z punktu V zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena wykonania usługi – waga 100%
Sposób przyznawania punktów:
C = najniższa cena netto uzyskana w konkursie ofert/cena netto Oferenta*100 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

VII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego) należy przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego. Złożenie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia Oferenta od dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego, jednak za datę wpłynięcia oferty liczy się dzień otrzymania wersji elektronicznej.
Adres siedziby: Uniglass Polska Sp. z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża, adres poczty elektronicznej:
r.florczyk@uniglasspolska.pl lub m.karwowska@uniglasspolska.pl
2. Termin składania ofert mija 10 listopada 2017 roku.
3. Konkurs ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku.
4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną, mailową lub listowną.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Prawidłowość oferty

Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowe oferty, czyli:
1. Zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
4. Całościowe.
5. Z ceną w polskich złotych.
6. Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
7. Posiadające wymagane załączniki.
8. Ważne co najmniej do 30 listopada 2017 roku.

IX. Wybór Wykonawcy

Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie zaproszony do podpisania umowy warunkowej, będącej uszczegółowieniem zamówionej usługi. Warunkiem realizacji umowy warunkowej będzie otrzymanie informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania Zamawiającemu, w ramach konkursu dla działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – etap I.

X. Realizacja usługi

Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi maksymalnie 1 miesiąc po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia realizacji usługi najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.
Realizacja zamówienia będzie trwała maksymalnie 3 miesiące

XI. Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje Oferty oraz wyda komunikat na swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.
3. Podpisanie umowy warunkowej realizacji usługi musi nastąpić maksymalnie do dnia 15 listopada 2017 roku.
4. Zapytania należy kierować:
a) Radosław Florczyk, tel. 600 896 927,  e-mail: r.florczyk@uniglasspolska.pl
b) Małgorzata Karwowska, tel. 604 608 440,  e-mail: m.karwowska@uniglasspolska.pl
5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego http://www.uniglasspolska.pl/ oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiocie zamówienia na etapie realizacji zamówienia, o ile pozostanie to bez zmian na parametry w punkcie III zapytania ofertowego oraz na cenę przedmiotu zamówienia.

XIII. Załączniki do oferty

1. Referencje Oferenta, o których mowa w części V punkt 1 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Referencje Oferenta, o których mowa w części V punkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Referencje Ekspertów, o których mowa w części V punkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
4. Metodologia przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz planowanych do realizacji działań
5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
6. Inne załączniki mające wpływ na ocenę oferty

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Wzór oferty
2. Metodologia przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz planowanych do realizacji działań
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3