W związku z realizowanym przez firmę projektem pt: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.4 Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradczych w obszarze mapowania procesów
I. Dane Zamawiającego
Uniglass Polska Sp. z o.o.
ul. Mała Kraska 11A
18-400 Łomża
NIP 7181842107

II. Tytuł i kod zamówienia
Realizacja usług doradczych w obszarze mapowania procesów
Kod CPV zamówienia – 79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
Zamówienie realizowane z zastosowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja kompleksowej usługi mapowania procesów obejmującej następujące elementy:
1. Mapowanie procesów w firmie Zamawiającego, w tym:
a. Identyfikacja procesów w organizacji (na podstawie analizy relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych)
b. grupowanie na procesy zarządzania związane z misją, celami, strategią , procesy związane z produkcją, realizacją zamówień oraz procesy związane z obsługą klienta
c. porównaniu procesów teoretycznych z rzeczywistymi
d. wskazaniu konfliktów komunikacyjnych, braku efektywności komunikacyjnej
e. opracowanie rekomendacji usprawnień komunikacji między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi
2. Opracowanie efektywnej struktury zarządzania
Mapa procesów musi być także przedstawiona w formie graficznej

IV. Sposób realizacji zamówienia
Maksymalny czas realizacji usługi wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. Wymagania wobec Wykonawcy
Udział w zapytaniu ofertowym mogą wziąć następujące podmioty:
1. Podmioty, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (zakres usługi zgodny z wymaganymi określonymi w paragrafie III zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.
2. Wszystkie podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta.
3. Pomioty, które posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji usług mapowania procesów. Weryfikacja na podstawie kopii referencji załączonych do oferty. Aby warunek był uznany za spełniony Oferent jest zobowiązany wykazać co najmniej 3 referencje, dotyczące zrealizowanych usług mapowania procesów.

VI. Kryteria wyboru ofert
Wykonawcy spełniający wymogi z punktu V, których Oferty spełniają wymagania z punktu VIII Zapytania Ofertowego zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:

Rodzaj Kryterium oceny oferty – cena netto
Punktacja – Od 0 do 100
Sposób oceny – Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 100.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100.

VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) należy przesyłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną. Termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
2. Adres siedziby Uniglass Polska Sp. z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża, adres poczty elektronicznej: m.karwowska@uniglasspolska.pl
3. Termin składania ofert upływa 31.05.2019r. do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i nie będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
5. Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
7. Umowa z Oferentem, który wygra konkurs ofert zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron.

VIII. Prawidłowość oferty
Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowe oferty, czyli:
1. Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (Złącznik nr 1).
2. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
3. Całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Przygotowane w języku polskim lub angielskim.
5. Z ceną w polskich złotych lub euro. W przypadku ofert, których cena zostanie wyrażona w euro, Zamawiający przyjmie kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia oceny ofert.
6. Posiadające termin ważności minimum 30 dni od dnia złożenia oferty.
7. Podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta lub upoważnioną do składania ofert handlowych w imieniu Oferenta – wymagane dołączenie upoważnienia, jeśli nie wynika ono wprost z dokumentów rejestrowych Oferenta.
8. Posiadające wymagane załączniki (wg punktu XII niniejszego zapytania), które stanowią integralną część oferty.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

IX. Wybór Wykonawcy
Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację usług doradczych w obszarze mapowania procesów.

X. Wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje Oferty oraz wyda komunikat na stronie internetowej Baza Konkurencyjności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące itp. warunków realizacji usług, upoważnień, warunków płatności, itp. I tym samym przedłużyć czas oceny ofert o 5 dni roboczych.
4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Zmiany mogą dotyczyć terminu realizacji usługi i mogą one zostać wprowadzone tylko za zgodą obu stron.
5. Dla niniejszego zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Pytania należy kierować na adres mailowy m.karwowska@uniglasspolska.pl
7. W kwestiach merytorycznych wyjaśnień udziela Małgorzata Karwowska tel. (86) 2182332, tel. kom. 604 608 440, e-mail: m.karwowska@uniglasspolska.pl
8. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Baza Konkurencyjności.

XII. Załączniki do oferty
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – na wzorze załączonym do zapytania ofertowego
2. Upoważnienie do podpisania Oferty (jeśli wymagane).
3. Załączniki własne Oferenta – Referencje

Załącznik Nr 1 do Zapytania nr 3 2019

Załącznik Nr 2 do Zapytania nr 3 2019

Zapytanie ofertowe 3 2019