Zapytanie ofertowe Nr 6/2017
w sprawie zamówienia na dostawę
dla UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży ul. Mała Kraska 11A

SYSTEM SZLIFOWANIA I ZATĘPIANIA KRAWĘDZI

w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
Oś priorytetowa    3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie                3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie         3.2.1 Badania na rynek,

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

UniGlass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mała Kraska 11A
18-400 Łomża
www.uniglasspolska.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
42641400-5     Obrabiarki do obróbki szkł

Opis przedmiotu zamówienia:

 • pionowa linia do szlifowania i zatępiania krawędzi narzędziami diamentowymi do obróbki szkła powłokowego (Low-E),
 • myjka do mycia formatek po szlifowaniu przystosowana do obróbki szkła powłokowego (Low-E),
 • funkcja pracy: zatępianie krawędzi,
 • funkcja pracy: szlifowanie krawędzi,
 • funkcja pracy: polerowanie krawędzi,
 • funkcja pracy: wiercenie otworów,
 • funkcja pracy: fazowanie otworów,
 • funkcja pracy: wycinanie frezem,
 • obróbka kształtów,
 • obróbka szkła laminowanego,
 • szlifowanie za pomocą dwóch wrzecion jednocześnie,
 • zatępianie za pomocą dwóch wrzecion jednocześnie,
 • wiercenie otworów po obydwu stronach szkła jednocześnie,
 • maksymalne wymiary obrabianej formatki szkła: ≥ 6000 mm x 3210 mm,
 • minimalne wymiary obrabianej formatki szkła: ≤ 600 mm x 300 mm,
 • maksymalna grubość obrabianego szkła: ≥ 20 mm,
 • minimalna grubość obrabianego szkła: ≤ 4 mm,
 • precyzyjność obrabianych formatek szkła (w mm) – min. 0,30 mm
 • magazyn narzędzi,
 • minimum narzędzi: 10 sztuk dla każdego wrzeciona,
 • automatyczny pomiar wymiarów formatki szklanej,
 • automatyczny pomiar zużycia wierteł,
 • automatyczny pomiar zużycia tarcz szlifujących,
 • szafa sterownicza z wewnętrznym chłodzeniem,
 • system automatycznego smarowania wymaganych podzespołów,
 • obsługa plików w formacie .dxf,
 • instrukcja obsługi w języku polskim,
 • oprogramowanie do projektowania w języku polskim.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, w którym określi spełnienie poszczególnych kryteriów przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która nie spełni wymaganych kryteriów. O odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
4. Termin realizacji zamówienia.

III kwartał 2017r. – I kwartał 2018r.

5. Miejsce dostawy

UniGlass Polska Sp. z o.o.
ul. Mała Kraska 11A
18-400 Łomża

6. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
8.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Radosław Florczyk
tel. (86) 2182332,
tel. kom.. 600 896 927
e-mail: r.florczyk@uniglasspolska.pl

Małgorzata Karwowska
tel. (86) 2182332,
tel. kom. 604 608 440
e-mail: m.karwowska@uniglasspolska.pl

11. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty uzupełnione o wymagane załączniki należy składać osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2017r.:

– na adres Zamawiającego:

UniGlass Polska Sp. z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża

– lub pocztą elektroniczną na adres:

r.florczyk@uniglasspolska.pl  lub  m.karwowska@uniglasspolska.pl

Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia do Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100.

Lp.Rodzaj Kryterium oceny ofertyPunktacjaSposób oceny
1.Cena nettoOd 0 do 50Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50.
2.Precyzyjność obrabianych formatek szkła (w mm)Od 0 do 30- ≤ 0,05mm - 0,10 mm - 30 pkt
- 0,11mm – 0,15 mm - 25 pkt
- 0,16 mm – 0,20 mm - 15 pkt
- 0,21 mm – 0,30 mm – 5 pkt
- > 0,30 mm - 0 pkt
3.GwarancjaOd 0 do 10Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10.
4.SerwisOd 0 do 10Stosunek najkrótszego czasu reakcji oferty do czasu reakcji w badanej ofercie mnożony przez 10.

W przypadku, gdy Oferenci przedstawią swoje oferty w różnych walutach obowiązującym kursem przeliczenia waluty jest średni kurs według tabeli NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, tj. z dn. 11.08.2017r.

W przypadku, gdy Wykonawca w swojej ofercie nie ustosunkuje się do któregoś ze     wskazanych kryteriów oceny, oferta taka podlega ocenie, ale z kryterium tego    przyznanych zostaje 0 punktów .

W przypadku, gdy złożone oferty zawierają identyczne ceny lub uzyskały jednakową liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w    oparciu  o przedstawione w ofertach     informacje w zakresie oddziaływania    oferowanych rozwiązań na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność,    wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu itp).

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiocie zamówienia na etapie realizacji zamówienia, o ile pozostanie to bez zmian na parametry w punkcie 3 zapytania ofertowego oraz na cenę przedmiotu zamówienia.

16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
 5. drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
17. Pozostałe informacje.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
 2. unieważnienia postępowania,
 3. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 4. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

18. Publikacja zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane:

 • na stronie internetowej Zamawiającego (www.uniglasspolska.pl),
 • na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl)
 • oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju  (http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszczona na wskazanych powyżej stronach internetowych.

Zapytanie ofertowe 6_2017 - System szlifowania i zatępiania krawędzi

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (zap. 6_2017)

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie (zap. 6_2017)