Informacje o ogłoszeniu
Tytuł zamówienia
Dostawa, montaż i uruchomienie linii do produkcji szyb zespolonych – zapytanie 1.
Termin składania ofert
do dnia 31.01.2019 r.
Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”,  osobiście w siedzibie firmy lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 21.01.2019 r. do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.

Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).

Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty

m.karwowska@uniglasspolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Karwowska

tel. (86) 2182332,

tel. kom. 604 608 440

e-mail: m.karwowska@uniglasspolska.pl

 

Miejsce realizacji zamówienia

Łomża, woj. podlaskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do produkcji szyb zespolonych w związku z realizacją projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej” dofinansowanego w ramach działania 3.2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do produkcji szyb zespolonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w załączniku nr 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wybory najkorzystniejszej oferto osobno dla każdej części zamówienia.

Kod CPV

42641400-5 Obrabiarki do obróbki szkła

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 31.03.2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

 Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
  w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
  1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
   po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
  3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
  4. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
   w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
  5. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
  6. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
   i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
  7. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 • charakterze od nich niezależnym,
 • którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 • którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 • której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

 1. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz dodatkowych.

Ocena ofert

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:

 1. Cena brutto (waga kryterium: 60 %)
 2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 20 %)
 3. Czas reakcji serwisu na usterkę (waga kryterium: 20%).

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 60% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają: Ci – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”, Cmin – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn – cena brutto oferty nr „n”.

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Gi= Gn/Gmax x 20% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają: Gi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „okres gwarancji”, Gn – okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach. Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wykonany w ramach przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 miesięcy (oznacza to, że jeśli oferent zaproponuje dłuższy okres gwarancji, do oceny zostanie przyjęty okres gwarancji równy 120 miesiącom).

  Ad. 3.

Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu na usterkę” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ri=Rmin/Rn x waga 20% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają: Ri – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Czas reakcji serwisu  na usterkę”, Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach, Rn – czas reakcji serwisu oferty nr „n”. Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin.

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę,

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

– nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo

– wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

Punktacja będzie przyznawana na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym. Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona według wzoru:

Si = Ci + Gi + Ri

Ze względu na możliwość składania ofert częściowych zamawiający przeprowadzi ocenę ofert osobno dla każdej części zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5% akcji lub udziałów;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie               w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

 

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-1