Zalecenia dotyczące transportu, przechowywania,montażu i eksploatacji szyb zespolonych.
 1. Szyby zespolone dostarczane są na metalowych stojakach transportowych przeznaczonych tylko i wyłącznie do transportu szyb zespolonych producenta Uniglass Polska Sp. z o.o. w sposób zapewniający ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami ładunku z wykorzystaniem środków transportu z zamkniętym nadwoziem.
 2. Szyby zespolone ustawiane są na stojakach zleceniami, w sposób umożliwiający bezpieczny transport do dostawcy.
 3. Ogólną zasadą przyjętą przy pakowaniu szyb zespolonych na stojakach transportowych jest stawianie na dłuższym boku pakietu. Zalecana kolejność układania szyb na stojaku jest od najwyższej, licząc od pleców stojaka, do najniższej.
 4. Każdy szyba zespolona oznakowana jest:
  • kodem na krawędzi szyby z informacjami dla klienta: numer zlecenia, wymiary, budowa szyby;
  • etykietą klejoną na szybie zewnętrznej (szkło float – standard) z informacjami: nr zlecenia, budowa szyby, numer szyby w zleceniu, datą produkcji oraz innymi.
 5. Każdy stojak zawiera specyfikację stojakową z ilością szyb na stojaku oraz numerami zleceń.
 6. Wszystkie szyby na stojaku spakowane są w sposób umożliwiający bezpieczne załadowanie, transport, rozładowanie.

 PRZECHOWYWANIE

 1. Po rozładunku szyby powinny być magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
 2. Szyby zespolone powinny być przechowywane na stojakach metalowych o nośności dostosowanej do znajdującego się na nich ładunku. Konstrukcja stojaków powinna zapewniać równe oparcie i podparcie szyb na poprzeczkach stojaka. Szkło nie może być w bezpośrednim kontakcie z elementami metalowymi lub innymi materiałami twardymi. Dolne poprzeczki stojaka, podpierające szkło, powinny tworzyć kąt prosty z listwami oparcia stojaka. Konstrukcja stojaka powinna zapewniać odchylenie szkła pod katem 5 – 7o od pionu. Elementy stojaków będące w bezpośrednim kontakcie ze szkłem powinny być wyłożone materiałem amortyzującym, np. Gumą, drewnem itp. – tak, aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia szkła.
 3. Poszczególne szyby zespolone powinny być oddzielone od siebie przekładkami dystansowymi dającymi odległość minimum 2,5 mm pomiędzy szybami, tak aby zabezpieczyć je przed bezpośrednim stykiem kolejnych szyb ze sobą. Przekładki powinny być wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie wilgoci.
 4. Po rozpakowaniu stojaka wszystkie pozostałe szyby na stojaku również powinny pozostać zabezpieczone przekładkami korkowymi.
 5. W trakcie przechowywania szyby zespolone powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem agresywnych środków chemicznych, fizycznych, oddziaływaniami mechanicznymi prowadzącymi do uszkodzenia lub obniżenia własności użytkowych i trwałości szyb.
 6. Szyby zespolone na stojakach powinny być tak ustawione, aby podparte były obie szyby składowe. W przypadku szyb z występem należy pod węższą z tafli podkładać klocki, np. drewniane, wyrównujące wymiary obu szyb.
 7. W trakcie składowania lub wykonywania innych czynności magazynowych, szyby muszą być przymocowane do stojaka taśmami lub pałąkami eliminującymi ryzyko przewrócenia się szyb, nawet przy pewnym odchyleniu od pionu. Absolutnie nie wolno używać do zabezpieczania szkła taśm stalowych. Stosować można taśmy z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, w miejscach styku taśm z brzegiem szkła należy stosować podkładki z tworzyw sztucznych lub kartonu.
 8. W trakcie magazynowania szyb siła docisku elementów zabezpieczających nie powinna być zbyt duża tak, aby zapewnić szybom możliwość kompensowania zmian grubości zestawów związanych ze zmianami temperatury i ciśnienia.
MONTAŻ, EKSPLOATACJA
 1. Montaż szyb należy wykonywać posługując się środkami mechanicznymi do przenoszenia szkła, które swoją konstrukcją są dostosowane do wymiarów i ciężaru szyb oraz gwarantują bezpieczeństwo osób i otoczenia.
 2. Dla zapobieżenia powstawania trudno usuwalnych śladów na powierzchni szkła, w trakcie montażu szyb należy bezzwłocznie usunąć wszelkie etykiety, nalepki znajdujące się na powierzchni szkła.
 3. W trakcie prac montażowych należy zapewnić brak bezpośredniego kontaktu szkła z elementami metalowymi i wyeliminować ryzyko ewentualnych uszkodzeń mechanicznych szkła.
  • Na rynku materiałów budowlanych oferowane są różnego rodzaju masy uszczelniające silikonowe do stosowania w trakcie montażu szyb zespolonych w ramach okiennych lub do uszczelniania osadzonych w ramach szyb zespolonych. Masy tego typu zawierają w sobie duże ilości nieznanych rozpuszczalników lub plastyfikatorów, które wydzielają się w trakcie utwardzania silikonów i agresywnie reagują z masą użytą jako uszczelnienie zewnętrzne przy produkcji szyby zespolonej.
  • Znane są przypadki, że w ciągu kilku dni może dojść do całkowitej degradacji masy uszczelniającej szybę zespoloną i jej rozhermetyzowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze mas montażowych i uszczelniających oraz stosować wyłącznie takie, których przydatność do kontaktu z szybą zespoloną jest gwarantowana przez ich producenta.
 4. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie bezpośrednio na masę uszczelniającą materiałów takich jak: silikony, kleje, rozpuszczalniki, benzyny oraz innych materiałów agresywnych, które mogą obniżyć lub zmienić cechy użytkowe materiałów zastosowanych do wykonania szyby zespolonej.
 5. Szyby w czasie prac montażowych oraz w czasie eksploatacji nie powinny być poddawane działaniom mechanicznym, np. zarysowanie, uderzenie – mogącymi prowadzić do uszkodzenia samego szkła.
 6. Wymogi pkt 4 i 5 dotyczą również sposobu wykonywania mycia, czy konserwacji szyb.
 7. Materiały użyte do konstrukcji otworów przeznaczonych do zabudowy szkłami oraz stosowane przy szkleniu szyb: masy uszczelniające, materiały wypełniające, uszczelki, klocki, podkładki i inne nie wymienione materiały oraz produkty wydzielane przez te materiały w trakcie wiązania, utwardzania lub w czasie eksploatacji – mogące mieć bezpośredni kontakt lub mogące oddziaływać z obrzeżem szyby – powinny być kompatybilne z materiałami użytymi przy produkcji szyb zespolonych, to znaczy, że nie mogą wpływać na obniżenie użytkowych i trwałościowych parametrów oszkleń.
 8. Sposób mocowania powinien zapewnić jednorodną po obwodzie siłę docisku szkła. W czasie montażu i eksploatacji szyby nie powinny być poddawane naprężeniom skręcającym, a ugięcie profili podpierających nie powinno być większe niż 1/200 lub 8 mm przy kombinacji niekorzystnych obciążeń projektowych.
 9. Sposób mocowania szyb zespolonych powinien zapewniać trwałe przykrycie całego pasa brzegowego wokół szyb w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych na masę uszczelniającą szyby zespolone. Warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy na etapie zamawiania szyb uzgodniono wykonanie szyb z wykorzystaniem materiałów uszczelniających o trwałej odporności na promieniowanie UV.
 10. Sposób mocowania szyb musi zapewniać skuteczne wentylowanie i odprowadzanie wody z okolicy obrzeża szyb tak, aby wykluczyć długotrwałe oddziaływanie wody lub pary wodnej z materiałami pokrywającymi lub uszczelniającymi szybę.
 11. Elementy mocujące, podpierające, dociskowe muszą znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od naroża szyby.
 12. Niezależnie od powyższego, przy montażu szyb zespolonych należy przestrzegać następujących zaleceń:
  • silikon lub kleje montażowe używane do szklenia nie mogą stykać się bezpośrednio z uszczelnieniem szyby zespolonej;
  • podkładki i klocki używane przy osadzaniu szyb muszą być wykonane z materiałów nie reagujących z uszczelnieniem np. z poliamidu, polipropylenu, polietylenu;
  • głębokość fugi uszczelniającej nie powinna być większa niż 10 mm;
  • należy zapewnić odpowietrzanie strefy wręgu okna z uwagi na uwalniające się w trakcie utwardzania mas jedno komponentowych lotne, agresywne związki chemiczne;
  • dla ograniczenia głębokości fug stosować materiały wypełniające, nie reagujące z uszczelnieniem szyb np. sznury polietylenowe z zamkniętymi porami. Nie stosować impregnowanych materiałów wypełniających ani z otwartymi porami.
 13. W przypadku, gdy sposób montażu szyb nie zapewnia przykrycia od zewnątrz krawędzi szyby zespolonej na głębokość min. 12 mm, a tym samym występuje możliwość narażenia uszczelnienia szyby zespolonej na bezpośrednie, długotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego – należy poinformować o tym UNIGLASS Polska już na etapie składania zamówienia na szyby. Szyby zespolone narażone na takie warunki eksploatacji zostaną wówczas wykonane z użyciem specjalnego, dwu komponentowego silikonu jako masy uszczelniającej. Tradycyjne sposoby 4-krawędziowego mocowania szyb w profilach drewnianych, PCV, aluminium – nie wymagają tego typu zmian.