Przepisy ogólne

 1. Określenie „Sprzedawca” w niniejszych warunkach oznacza UNIGLASS Polska Sp. z o.o.;
 2. zgoda Kupującego na warunki sprzedaży podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku pisemnego sprzeciwu Kupującego w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub przyjęcia przez Kupującego całości lub części zamówionego towaru, cokolwiek zostanie dostarczone wcześniej. Ponadto za zgodę na Warunki Sprzedaży uznaje się także podpis Kupującego na fakturze VAT lub rachunku uproszczonym za dostarczony towar;
 3. za skuteczne powiadomienie Kupującego o warunkach sprzedaży Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Kupującego zgody na te warunki uznaje się jednorazowe zajście któregoś ze zdarzeń określonych w punkcie 1b/. W związku z tym domniemywa się zgodę Kupującego na warunki Sprzedawcy także dla wszystkich następnych zleceń złożonych przez Kupującego Sprzedawcy;
 4. warunki te zastępują jakiekolwiek wcześniejsze warunki zamieszczone w katalogach Sprzedawcy lub gdziekolwiek indziej i nie będą uwzględniać innych warunków lub terminów ustalonych, przytoczonych przez Kupującego. Z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych na piśmie przez Sprzedawcę lub wyraźnie przewidzianych w tych Warunkach, wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, warunki, zażalenia lub postanowienia umowne, wyraźne czy też domniemane, wynikające z wcześniejszych umów lub oświadczeń, przepisów prawnych, powszechnie obowiązującego prawa są niniejszym wykluczone i odrzucone;
 5. Warunki te można negocjować zanim zamówienie Kupującego zostanie przyjęte przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny podane, opublikowane lub przytoczone w jakikolwiek inny sposób dotyczą tych Warunków i mogą ulec zmianie, jeśli Warunki te będą zmienione. Wszystkie umowy sprzedaży wyrobów według których jakikolwiek z podmiotów określonych w punkcie 1a/ jest Sprzedawcą podlegają tym Warunkom lub tym Warunkom zmienionym przez pisemną umowę inicjowaną przez Sprzedawcę lub Nabywcę zależnie od okoliczności.

Ceny, tolerancje i sposoby wyliczeń powierzchni wyrobów

 1. Podane w cennikach ceny nie obejmują podatku VAT;
 2. optyczne, wymiarowe i inne fizyczne właściwości towaru podlegają tolerancjom wyszczególnionym w powszechnie używanej literaturze Sprzedawcy związanej z produktem, której kopie są dostępne na żądanie. W tym zakresie dopuszczalne są ściśle określone błędy oraz różnice dotyczące m. in. tolerancji w zakresie wagi, wymiarów, grubości, składu, własności mechanicznych i optycznych, koloru, płaskości itp., wynikające także z niedoskonałości praktycznych testów i metod kontroli;
 3. za podstawę do obliczeń powierzchni wyrobów przyjmuje się powierzchnię 1 sztuki wyrażoną w m2 (efektywnych lub rozliczeniowych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. 0,01 m2. Powierzchnię 1 sztuki wyliczoną w jednostkach przyjętych w zamówieniu zmienia się na m2 i zaokrągla do setnych części w następujący sposób:
  • jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest >0,005 do setnych części dodaje się liczbę 1,
  • jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest <0,005 odrzuca się ją pozostawiając setne części bez zmian.
 4. Powierzchnię rozliczeniową szyb o kształtach nie będących prostokątem sprowadza się do prostokąta opisanego na figurze, której kształtu jest szyba. W niektórych przypadkach do powierzchni kształtu dolicza się margines potrzebny do jego wycięcia;
 5. jednostką rozliczeniową w zależności od decyzji Sprzedawcy mogą być:
  • powierzchnia (w m2 ) lub sztuki dla towarów i wyrobów oraz
  • powierzchnia (w m2 ), sztuki lub obwód (w mb) dla usług.

Wg tych jednostek określana jest także cena zakupionych towarów lub usług.

Płatność

 1. Płatności należy dokonać tak, aby uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nastąpiło przed lub w ostatnim dniu terminu płatności jaki uzgodniono pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zapłaty, zapłata dotycząca wszystkich towarów dostarczonych a nie opłaconych, natychmiast staje się długiem, a opłaty dotyczące jakichkolwiek towarów dostarczonych w czasie trwania takiego zaniedbania stają się długiem natychmiast przy dostawie wymagalnym;
 2. warunkiem ewentualnego przyznania rabatu przy płatności gotówkowej jest całkowite uregulowanie pozostałych należności przeterminowanych;
 3. od daty, od której zapłata jest długiem, od zaległej płatności naliczone będą odsetki w ustawowej wysokości;
 4. wszystkie wpłaty w pierwszej kolejności zaspokajają odsetki.

Ubezpieczenie należności handlowych

Sprzedawca jest objęty ubezpieczeniem należności handlowych. Każdy kupujący ma określony limit kredytowy, którego wysokość wyznacza ubezpieczyciel. Kupujący jest zobowiązany do bieżącego i terminowego regulowania zobowiązań, których wartość nie może przekroczyć wysokości przyznanego limitu. W przypadku nie wywiązywania się z płatności wszystkie kolejne transakcje zostaną natychmiast wstrzymane, aż do momentu całkowitego uregulowania zobowiązań. Dopiero wówczas możliwe jest nawiązanie dalszej współpracy.

Dostawa

 1. Sprzedawca sprzedaje towar na bazie Ex Works (INCOTERMS 1990) chyba, że uzgodniono na piśmie, że miejscem dostawy powinno być zwykłe miejsce siedziby Kupującego;
 2. jakikolwiek czas dostawy podany lub przyjęty przez Sprzedawcę powinien być traktowany tylko jako przybliżony i Sprzedawca nie godzi się na żadne umowne zobowiązania odnośnie czasu lub daty dostawy. Kupujący powinien wiedzieć, że w wywiązaniu się z umowy oczekiwanym od Sprzedawcy nie brano pod uwagę żadnego czasu lub terminu dostawy, i że w przypadku (gdy taki się zdarzy) nie zakończenia dostawy w takim czy innym terminie, nie należy uważać, iż nastąpiła jakaś utrata lub uszkodzenie towaru, bądź zwłoka w dostawie towaru;
 3. w przypadku dostaw towaru partiami, każda dostawa powinna być przedmiotem osobnego zamówienia, a jakiekolwiek zaniedbanie ze strony Sprzedawcy związane z taką pojedynczą dostawą nie będą upoważniać Nabywcy do zerwania kontraktu lub odmowy przyjęcia pozostałych partii, które mają być dostarczone;
 4. jeżeli z jakiegokolwiek powodu Nabywca nie może przyjąć dostawy towaru w czasie, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy, Sprzedawca może przechować towar, jeżeli pozwala na to stan jego magazynów, do czasu rzeczywistej dostawy, a Kupujący będzie zobowiązany względem Sprzedawcy do zwrotu kosztów tego przechowania, łącznie ze wszystkimi kosztami dodatkowego przeładunku i transportu. Opłata ta stanowi dodatek i nie zastępuje innych opłat czy odszkodowań, którym Kupujący może zostać obciążony wskutek swego zaniedbania w odebraniu towaru w odpowiednim czasie;
 5. wszelkie ryzyka związane z towarem przechodzą na Nabywcę w chwili dostawy towaru w uzgodnionym miejscu dostawy. W przypadku sytuacji jak w punkcie 5d/, ryzyko przechodzi na Nabywcę w chwili, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy.

Prawo własności

 1. Mimo dostawy i przejścia ryzyka związanego z towarem i wszelkich innych zastrzeżeń tych Warunków, prawo własności towaru nie przechodzi na Kupującego aż do chwili, gdy Sprzedawca nie otrzyma w gotówce lub innych uregulowanych formach płatniczych pełnej ceny tego towaru i wszystkich innych należności, za które opłata jest w tym czasie długiem;
 2. dopóki prawo własności nie przejdzie na Kupującego, zatrzyma on towar jako dozorca Sprzedawcy i osoba biorąca towar w depozyt i będzie trzymał go oddzielnie od towaru Kupującego i Strony Trzeciej odpowiednio zmagazynowany, chroniony i ubezpieczony oraz oznaczony jako towar Sprzedawcy. Do tego czasu Kupujący może odsprzedać lub użyć towar w zwykłej transakcji handlowej, ale będzie brał pod uwagę zyski Sprzedawcy ze sprzedaży towaru lub inne korzyści związane z towarem, czy to materialne, niematerialne, czy prawne z zyskami z ubezpieczenia i będzie trzymał je oddzielnie od pieniędzy lub własności Kupującego lub Strony Trzeciej, a w przypadku zysków materialnych muszą być one odpowiednio chronione i ubezpieczone;
 3. do chwili przejścia prawa własności na Kupującego (i zakładając, że towar wciąż istnieje i nie został odsprzedany), Sprzedawca będzie uprawniony do żądania, żeby Kupujący dostarczył towar Sprzedawcy, a jeśli Kupujący nie spełni żądania, Sprzedawca uprawniony jest do wejścia do każdej nieruchomości Kupującego lub Strony Trzeciej, w której zmagazynowano towar celem jego odzyskania;
 4. Nabywcy nie wolno oddać w zastaw lub w inny sposób powierzyć towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w celu zabezpieczenia długów, a jeśli Nabywca zrobi tak, wszystkie pieniądze, jakie był on winien Sprzedawcy (bez naruszenia innych uprawnień Sprzedawcy) natychmiast stają się długiem.

Transport

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru formy transportu towaru i sposobu jego wysyłki;
 2. jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar lub jakaś część została uszkodzona podczas transportu lub różni się od zamówionej typem, rozmiarem (inny niż tolerancje, do których odniesiono się w punkcie 2b/) lub ilością, Sprzedawca może wymienić ten towar lub jego część, albo zwróci Kupującemu jego wartość, pod warunkiem, że Kupujący złoży Sprzedawcy pisemne zgłoszenie – reklamację w związku z uszkodzeniem lub niezgodnością na potwierdzeniu odbioru przy dostawie towaru. Sprzedawca będzie miał możliwość sprawdzenia każdej przesyłki, która została zareklamowana na piśmie przez Kupującego/;
 3. z wyjątkiem odpowiedzialności określonej w punkcie 6b/ Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny względem Kupującego za żadne straty lub uszkodzenia w związku z towarem, który jest uszkodzony i/lub który różni się typem i/lub rozmiarem i/lub ilością od zamówionych;
 4. transport będzie uważać się za zakończony w chwili, gdy towar będzie gotowy do rozładunku w miejscu dostawy. Towar będzie uważać się za gotowy do rozładunku po usunięciu wszystkich plandek, lin, łańcuchów i innych środków mocujących. Całkowitą odpowiedzialność za rozładowanie towaru ponosi Kupujący;
 5. przed przybyciem towaru, a najpóźniej po przybyciu towaru na miejsce dostawy, Kupujący zabezpieczy sprawne urządzenia wyładowcze, a kiedy towar będzie gotowy do wyładowania, natychmiast go wyładuje. Sprzedawca będzie miał prawo odzyskać od Kupującego wszystkie wydatki i koszty poniesione w wyniku nie wywiązania się Kupującego z tego obowiązku. Bez naruszenia powyższych ustaleń, towar można uważać za nie rozładowany natychmiastowo, jeżeli Kupujący nie rozładuje go całkowicie w ciągu 4 godzin od jego przybycia na miejsce rozładunku;
 6. jeżeli dostawa odbywa się samochodem Sprzedającego reklamacje odnośnie stłuczki będą akceptowane jedynie w przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie zostanie zaznaczone przez Kupującego na potwierdzeniu odbioru;
 7. w przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towarów od Sprzedającego w lokalu Sprzedającego, Kupujący musi sprawdzić, czy towary zostały odpowiednio zapakowane i załadowane przed opuszczeniem lokalu. Sprzedający może nie przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wyrządzoną towarom po jego odebraniu przez Kupującego.

Opakowania

 1. Przy dostawie i odbiorze Produktów na stojakach Sprzedawcy, stojaki, na których zostały dostarczone Produkty, składowane będą czasowo w miejscu dostawy Produktów lub w siedzibie Kupującego. Obowiązek odbioru stojaków od Kupującego spoczywa na Sprzedawcy z tym, że Kupujący jest zobowiązany do załadunku stojaków na samochód Sprzedawcy.
 2. Potwierdzenie odbioru Produktów przez Kupującego stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru stojaków.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca wezwie Kupującego do potwierdzenia stanu stojaków Sprzedawcy znajdujących się w posiadaniu Kupującego, wskazując ich ilość i numery, a Kupujący nie zajmie stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania powyższego wezwania, strony zgodnie poczytywać będą powyższe milczenie Kupującego za potwierdzenie, że posiada on stojaki wskazane przez Sprzedawcę w wezwaniu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący, nie zwróci w wyznaczonym mu terminie stojaków, uniemożliwia lub utrudnia odbiór stojaków, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości: stojaki A110 i A80 – 1000 zł, stojak A80HDS – 2000 zł, stojaki ATPS i L – 600 zł, stojak Lmini – 500 zł, stojaki Lw i Ls – 700 zł. Ponadto, niezależnie od kary umownej, Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stojaka.

Towar wadliwy

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że dostarczony towar posiada wadę ukrytą musi powiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy. W przypadku prawidłowego powiadomienia Sprzedawcy i gdy uzna on reklamowany towar za wadliwy, wadliwy towar zostanie wg uznania Sprzedawcy wymieniony bądź nastąpi zwrot zapłaty za towar – jeśli ta już nastąpiła;
 2. towar przedstawiony przez Kupującego jako wadliwy nie będzie stanowił przedmiotu reklamacji dotyczącej uszkodzenia, straty lub poniesionych w jakikolwiek sposób wydatków, powstających bezpośrednio z takich wad;
 3. w przypadku wystąpienia wady, za którą odpowiedzialny jest Sprzedawca, obowiązki Sprzedawcy ograniczają się do bezpłatnej dostawy towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z powyższym (siła robocza, zespolenia, szkolenia, wymiana rusztowania itp.). Żadne wynikłe z tego roszczenia Kupującego ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte;
 4. gdyby na skutek sprawdzenia towaru okazało się, że rzekome wady nie są wadami w rozumieniu punktu 2b/ Warunków, wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, jak również ze szkodami powstałymi w czasie zwrotu – ponosi Kupujący;
 5. nie zrobiono żadnego zastrzeżenia domniemanego, ponadto nie dano żadnej gwarancji domyślnej na czas trwania lub do użytkowania towaru dostarczonego, czy też że będzie on odpowiedni do celów szczególnych lub do użycia w szczególnych warunkach, pomimo że cel taki lub warunki mogą być znane albo ujawnione Sprzedawcy, chyba że i z wyjątkiem dania specjalnej gwarancji ze strony Sprzedawcy. Po daniu takiej specjalnej, pisemnej gwarancji jej warunki zostaną włączone do tych Warunków, będą tworzyć ich część i powinny być tak traktowane względem wszystkich celów;
 6. wszelkie roszczenia Kupującego nie zostaną uznane w przypadku niewłaściwego korzystania z towaru tzn. wykorzystania niezgodnego z normami profesjonalnymi i instrukcjami Sprzedawcy. Obowiązkiem kupującego jest uzyskanie informacji dotyczących właściwego wykorzystania towaru;
 7. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia szkła przyjętego do zakładu Kupującego do obróbki, bez względu na fakt czy uszkodzenie pojawi się w czasie czy w następstwie obróbki, cięcia, zespoleń, klejenia, hartowania, powlekania itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w powłoce na szkle przyjętym przez Kupującego w celu przerobienia.

Siła wyższa

 1. Jeśli wykonanie kontraktu lub każdego poniższego zobowiązania jest uniemożliwione przez siłę wyższą, Sprzedawca będzie usprawiedliwiony, pod warunkiem, że dołoży on wszelkich starań w celu usunięcia takiej przyczyny (przyczyn) niewykonania, i będzie kontynuował wykonanie zamówienia bez opóźniania kiedy tylko ustanie przyczyna;
 2. odnośnie tych warunków, termin „Siła wyższa” obejmuje wypadki losowe, strajki, zamknięcia, inne działania przemysłowe, pożar, wypadek, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuch, wojnę i inne okoliczności podobne lub niepodobne, będące poza kontrolą Sprzedawcy.

Rozwiązanie kontraktu

Jeśli Kupujący nie wywiązuje się z płatności lub dopuszcza się naruszenia terminów i warunków kontraktu, posiada niekorzystną ocenę ubezpieczyciela, albo jest w stanie zagrożenia upadłością, likwidacją, ugodowym postępowaniem bankowym czy zajęciem mienia lub też staje się niewypłacalnym, czy dokonuje aktu upadłości, likwidacji, ugodowego postępowania bankowego, czy zajęcia mienia albo zawiera jakieś porozumienie lub układ ze swoimi wierzycielami, czy też przechodzi lub pozostaje w stanie likwidacji (innej niż jedynie w celu połączenia lub odbudowy) lub jeśli wyznaczono do całości lub części działalności handlowej Kupującego likwidatora, Sprzedawca może (bez naruszenia prawa, które może mu przypadać lub przypada w związku z tym), według swego uznania – zażądać opłaty z góry za wszystkie lub każdą dalszą dostawę, lub wstrzymać wszystkie dalsze dostawy, dopóki takie niezapłacenie lub naruszenie, jeśli nadaje się do wyrównania nie będzie wyrównane.

Różne

 1. Żaden przedstawiciel Sprzedawcy nie posiada upoważnienia do przyjęcia zamówienia lub zawarcia kontraktu obowiązującego dla Sprzedawcy bez pełnomocnictwa Sprzedawcy – udzielonego na piśmie;
 2. każdy kontrakt lub zamówienie, związane z tymi Warunkami dotyczy Sprzedawcy i Kupującego i nie może być przenoszone przez Kupującego bez specjalnego pozwolenia Sprzedawcy na osoby trzecie,
 3. jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie:
  • każdy kontrakt lub zamówienie może być przeniesione przez Sprzedawcę na jego spółki filialne i/lub
  • Sprzedawca może wyprodukować towar w każdym z jego zakładów i/lub
  • może zawrzeć sub kontrakt dotyczący produkcji i/lub dostarczenia towaru.

Odnośnie tego podpunktu spółka filialna Sprzedawcy oznacza spółkę, która jest filią spółki UNIGLASS.

Prawo rządzące

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży i każdy kontrakt powstający na ich podstawie powinien być pod każdym względem zgodny z prawem polskim;
 2. wszelkie spory i roszczenia przeciwko polskiemu Kupującemu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Ogólne

Zakończenie lub zerwanie kontraktu nie będzie wpływać na trwające działanie punktu 5, 7 i 12.