Kryteria oceny jakości wyrobów szklanych

Postanowienia ogólne

Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” oraz „Ogólnymi Warunkami Gwarancji na Szyby Zespolone Produkowane przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” – nabywca jest zobowiązany do odnotowania w Protokole Odbioru wyrobu wszelkich zauważonych zarysowań, stłuczeń lub innych uszkodzeń mechanicznych dostarczonych szyb zespolonych i/lub pojedynczych formatek szkła. Brak takich adnotacji w Protokole Odbioru może być podstawą do odrzucenia przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ewentualnych reklamacji i innych roszczeń wynikających z obecności tych wad.

Zakres obowiązywania

Niniejsze wytyczne, zgodnie z zaleceniami producentów szkła – firmy „EUROGLAS Polska Sp. z o.o.”, „GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.”, „PILKINGTON Polska Sp. z o.o.”, oraz „SAINT GOBAIN Glass Poland” obowiązują dla wizualnej oceny szyb zespolonych przeznaczonych do zastosowania w budownictwie. Ocenie poddaje się przejrzystą powierzchnię szkła w stanie zabudowanym. Szyby zespolone wykonane w oparciu o szkła powlekane, barwione w masie, laminowane lub hartowane (szkła bezpieczne hartowane, szkła pół hartowane) mogą również zostać poddane ocenie według kryteriów zamieszczonych poniżej. Niniejsze wytyczne obowiązują w ograniczonym zakresie dla specjalnych rodzajów szkła, np. szyb zespolonych ze szprosami w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z elementami zamontowanymi w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z zastosowanym szkłem walcowanym, oszkleń antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Wymienione zestawy szybowe poddaje się ocenie w zależności od zastosowanych materiałów, procesu produkcyjnego i odpowiednich wskazówek producenta.

Metody oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła.

Ocena jakości wykonania szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła, wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o., powinna być wykonana w sposób zgodny z metodami podanymi w Polskich Normach, właściwych dla danego typu wyrobu, tj.

 • dla szyb zespolonych: PN EN 1279-1 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 1. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.”
 • dla formatek hartowanych: PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część l: Definicje i opis.”
 • dla formatek ze szkła float: PN-EN 572-8 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo – krzemianowe. Dostarczanie wyrobów o wymiarach ścisłych.”
 • dla formatek ze szkła powlekanego: PN-EN 1096-1 „Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja.”
 • dla formatek ze szkła laminowanego: PN-EN ISO 12543-6 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd.”
 • dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: PN EN 1863-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicje i opis.”
 • dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: PN EN 14179-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicja i opis.”

Badanie oszklenia należy przeprowadzić przy pionowej pozycji szkła, patrząc przez szklenie przez około 20 sekund z odległości ok. 2 m od poddawanej kontroli wizualnej powierzchni pod kątem odpowiadającym kątowi, pod jakim patrzy na szybę zwykle użytkownik pomieszczenia. Badanie przeprowadza się przy rozproszonym świetle (np. przy zachmurzonym niebie) bez bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego oświetlenia. Wady szyb, widoczne w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w w/w normach. Defekty nie widoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady. Niniejsze wytyczne są miarodajną skalą dla oceny wizualnej jakości szyb zespolonych w budownictwie. Przy ocenie zamontowanego wyrobu szklanego należy jednak wyjść z założenia, że poza wizualną jakością szkła muszą zostać wzięte pod uwagę także cechy wyrobu zapewniające spełnienie przez niego przewidzianych funkcji. Różnorodność wyrobów szklanych sprawia, że umieszczona poniżej tabela może być stosowana tylko w ograniczonym zakresie. W pewnych okolicznościach wymagana jest ocena indywidualna zależna od indywidualnych właściwości produktu. W takich wypadkach, jak np. w przypadku szkła antywłamaniowego, ocenie poddaje się specjalne cechy produktu zależne od sposób jego wykorzystywania i montażu. Przy ocenie określonych właściwości produktu uwzględnia się jego specyficzne właściwości.

Kryteria oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek
 1. Dopuszczalne wady szkła w szybach zespolonych i pojedynczych formatkach
 2. Dopuszczalne wady Obszar
  KrawędźPas brzeżny*Obszar główny
  UszkodzeniaDopuszczalne uszkodzenia krawędzi oraz odpryski max. do 6mmniedopuszczalneniedopuszczalne
  RysyZarysowania powierzchni punktowe nie skupione*Łączna długość rys do 75mm i maksymalnej długości pojedynczej rysy do 30mm Łączna długość rys do 40mm i maksymalnej długości pojedynczej rysy do 15mm
  Zarysowania włosowateDozwolone ale nie w skupiskach**Dozwolone ale nie w skupiskach**
  Dozwolone ale nie w skupiskach**
  Punktowe defektyDopuszczalne, nie skupione**<2mm dozwolone max. 4szt na 1m2≥ 3mm niedopuszczalne
  ≤ 2mm dopuszczalne w ilości nie większej niż 1szt/m2

  *pas brzeżny jest to pas o szerokości 50,0 mm wzdłuż obwodu szyby zespolonej mierzony od krawędzi szyby lub 10% wysokości i szerokości szyby.
  **skupienie wad występuje wtedy gdy najmniej 4 wady znajdują się w okręgu 200mm.

 3. Kontrola jakości szyb zespolonych produkowanych na rynek europejski podlega sprawdzeniu zgodności szyb z wymogami normy PN EN 1279-1 Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.
 4. Punktowe defekty mniejsze niż 0,5mm nie są uznawane jako wady i nie są brane pod uwagę podczas oceny szkła. Zabrudzenia międzyszybowe traktowane są i oceniane jako wada punktowa. Wady na zewnątrz mogące powstać po dostawie nie są uwzględniane jako reklamacja.

 5. Zabrudzenia szkła
 6. Wewnątrz szyby zespolonej nie dopuszcza się zabrudzeń, widocznych z odległości 2 m.

 7. Dopuszczalne tolerancje wymiarów i grubości szyb zespolonych
 8. Parametr
  IGU jednokomorowe
  IGU dwukomorowe
  (H,B) <= 3000(H,B) >= 3000(H,B) <= 3000(H,B) >= 3000
  Odchyłki szerokości(B) i wysokości(H)± 2mm± 3mm± 3mm± 4mm
  Odchyłki grubości - zestaw ze szkła odprężonego - w zestawie inne szkła (np. hartowane, wzorzyste,warstwowe)± 1,0 mm± 1,5 mm± 1,5 mm± 2,0 mm
  Różnica wymiarów przekątnych<= 1,5mm/m<= 2,0 mm/m
  Przesunięcie szyb<= 1,5mm<= 2,0 mm
  Przesunięcie ramki względem siebieNie dotyczy<= 3,0 mm

 9. Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szyb
 10. Wady w postaci odprysków od krawędzi szyb są dopuszczalne do 2 mm lub 20% grubości szkła, a pojedyncze odpryski do 6 mm. Pęknięcia, nawet niewielkie – są niedopuszczalne i powinny być zgłaszane w momencie odbioru szyb.

 11. Typ szkła
 12. Za wadę uważa się wykonanie szyby ze szkła o innych parametrach i wyglądzie niż uzgodnione w zamówieniu nabywcy.

 13. Wady związane ze szprosami
 14. Na życzenie nabywcy wewnątrz szyby zespolonej mogą być montowane elementy ozdobne – szprosy. Typ, kolor, układ geometryczny elementów – według zamówienia nabywcy. Dopuszcza się szczeliny w połączeniu szprosów nie większe niż 1 mm. Zalecane jest takie dobranie grubości szprosu w stosunku do grubości ramki dystansowej, aby różnica ich grubości była minimum 2 mm. Taka różnica grubości pozwala zapobiec dotykaniu szprosów do szkła, a tym samym zapewnia ograniczenie przemarzania szyb w miejscu instalacji szprosów. Z uwagi na swą budowę i charakter dekoracyjny – mogą być obserwowane niewielkie drgania lub stukanie szprosów o szybę zespoloną, tzw. dzwonienie. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy następuje przenoszenie drgań zewnętrznych na szyby (np. przejazd ciężkiego samochodu) lub w trakcie ruchu otwierania / zamykania okien i drzwi. Dla ograniczenia tego zjawiska, standardem jest nakładanie bezbarwnych silikonowych nakładek tzw. bumponów, w miejscach krzyżowego łączenia szprosów. Ilość i rozmieszczenie bumponów zależy od ilości i długości pól szprosów i pozostaje w gestii producenta. Szprosy międzyszybowe są wykonane z aluminium, co oznacza, że są wrażliwe na rozszerzalność cieplną. W niektórych przypadkach (szczególnie latem) może to spowodować zwiększanie się długości szprosów, a co za tym idzie nieznaczne odchylenia kształtu. Widoczne ślady piłowania i nieznaczne zmiany zabarwienia w obszarze cięcia są uwarunkowane procesem produkcji. Ocenie poddaje się zachowanie właściwych kątów w obszarach powstałych na skutek podziału powierzchni szyby przez szprosy z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych i montażowych oraz ogólnego wyglądu oszklenia. W przypadku szprosów umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej zasadniczo jest niemożliwe uniknąć oddziaływań wynikających z uzależnionej od temperatury zmiany ich długości.

 15. Wady dotyczące ramek dystansowych
 16. Powierzchnie wewnętrzne ramek dystansowych powinny być czyste. W standardowych szybach zespolonych odległość ramek dystansowych od krawędzi szyb nie powinna przekraczać 13 mm, a różnica odległości od krawędzi szyb na długości jednego boku nie powinna przekraczać 2 mm.

 17. Opakowanie szyb
 18. Szyby zespolone powinny być dostarczone na stojakach transportowych, zgodnie z instrukcją producenta stanowiącą integralną część niniejszej dokumentacji (punkt I ppkt 1).

 19. Rozszczelnienie
 20. Rozszczelnieniem nazywamy wadę szyb zespolonych, polegającą na utracie szczelności wewnętrznej komory szyb zespolonych. Sygnałem o wystąpieniu tej wady jest widoczne (stale lub okresowo) zaparowanie wewnątrz szyby zespolonej, a także zacieki lub gromadzenie się wody na dnie szyby. Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Gwarancji na Szyby Zespolone Produkowane przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” producent udziela gwarancji na szczelność dostarczonych szyb zespolonych. Standardowy okres gwarancji na szczelność szyb zespolonych wynosi: 5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych, 2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie te przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonawstwa szyb lub wad materiałowych tkwiących w dostarczonych szybach zespolonych, jeżeli wady te wystąpiły z winy UNIGLASS Polska Sp. z o.o.

 21. Ocena widocznego obszaru łączenia brzegów
 22. W widocznym obszarze łączenia brzegów na szkle i ramce dystansowej oraz co z tym się wiąże na przeźroczystej powierzchni szkła (w przypadku szyb zespolonych) mogą być widoczne zmiany uwarunkowane procesem produkcji.

 23. Uszkodzenie powierzchni zewnętrznych
 24. W przypadku wystąpienia mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia powierzchni zewnętrznej, widocznego po oszkleniu, należy wyjaśnić przyczynę jego powstania. Tego rodzaju wada jest również poddawana ocenie według zaleceń zawartych w niniejszych Kryteriach oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek.