UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 roku odbył się konkurs ofert, które zostały nadesłane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 października 2017 roku na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Design and Business Sp. z o.o.

i to ona będzie Wykonawcą usługi.

UZASADNIENIE:

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 100 punktów (na 100 możliwych), w tym:

  • 100 punktów (na 100 możliwych) w kryterium „Cena”.

Jednocześnie informujemy, że wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego zawarte w treści zapytania ofertowego, tj:

  • oferta została złożona na właściwym formularzu,
  • oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie,
  • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Wybrany Wykonawca został zaproszony do zawarcia umowy na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym.