UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży informuje, iż postępowanie ofertowe opublikowane w dn. 10.07.2017r. dotyczące wyłonienia dostawcy Systemu szlifowania i zatępiania krawędzi na potrzeby projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” realizowanego w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zostało zakończone w dn. 11.08.2017r.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez:

SKG S.R.L.
Via Egidio Gregori 2
36015 Schio
Italy

UZASADNIENIE:

Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 95 punktów (na 100 możliwych), w tym:

  • 50 punktów (na 50 możliwych) w kryterium „Cena”
  • 25 punktów (na 30 możliwych) w kryterium „Precyzyjność obrabianych formatek szkła”
  • 10 punktów (na 10 możliwych) w kryterium „Gwarancja”
  • 10 punktów (na 10 możliwych) w kryterium „Serwis”

Jednocześnie informujemy, że wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego zawarte w treści zapytania ofertowego Nr 6/2017, tj:

  • oferta została złożona na właściwym formularzu,
  • oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie,
  • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Wybrany Wykonawca został zaproszony do zawarcia umowy na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym.