Ogólne warunki gwarancji na szyby zespolone produkowane przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o.

UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela Nabywcom szyb zespolonych wyprodukowanych w zakładach UNIGLASS Polska Sp. z o.o. gwarancji na produkowane przez siebie szyby zespolone na następujących warunkach:

 • UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na piśmie wyłącznie w jednej z następujących form:
  • jako element oferty złożonej przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. i zaakceptowanej przez Nabywcę i będącej następnie podstawą do zawarcia umowy kupna – sprzedaży,
  • jako umowne zobowiązanie w umowie kupna – sprzedaży.
 • Gwarancja dotyczy wyłącznie szyb zespolonych wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oznaczone na profilu dystansowym szyby zespolonej, nazwą i symbolem zakładu produkcyjnego UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oraz datą produkcji.
 • UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na szczelność dostarczonych szyb zespolonych. Przez szczelność rozumie się nie występowanie zjawiska wyraszania pary wodnej (w normalnych warunkach atmosferycznych) wewnątrz szyby zespolonej (na wewnętrznych powierzchniach szyb). Gwarancja obejmuje wyłącznie te przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonawstwa lub wad materiałowych tkwiących w dostarczonych szybach zespolonych, jeżeli wady te wystąpiły z winy UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
  Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru towaru przez Nabywcę potwierdzonej przez Nabywcę na protokole odbioru jakościowo – ilościowego.
  Wady szyb zespolonych muszą być zgłaszane przez Nabywcę do UNIGLASS Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej nie później niż sześć miesięcy po ich wystąpieniu.
 • Gwarancja udzielona jest na okres:
  • 5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych
  • 2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych.

  UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji od momentu ujawnienia się wady wyrobu określonej w pkt 3 (w okresie obowiązywania gwarancji) do momentu upływu 6 miesięcy od daty ujawnienia wady.

 • Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez Nabywcę zasad przechowywania, transportu i montażu oraz zastosowania szyb zespolonych lub innych szczególnych zaleceń UNIGLASS Polska Sp. z o.o. zawartych w Zaleceniach dotyczących transportu i przechowywania szyb zespolonych.
  UNIGLASS Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za wady powstałe w dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. wyrobach i spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania Ogólnych warunków gwarancji.
 • Gwarancja nie dotyczy następujących wyrobów:
  • szyb zespolonych giętych,
  • wyrobów nietypowych ze względu na budowę, kształt, rozmiary, sposób montażu lub warunki, w których wyrób został zastosowany, materiały użyte do montażu,
  • wyrobów wykonanych na życzenie i ryzyko Nabywcy wbrew standardom i zaleceniom UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 • Reklamacje dotyczące stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych będą akceptowane wyłącznie, o ile zostaną odnotowane przez Nabywcę lub jego przedstawiciela na dokumencie WZ i potwierdzone przez przedstawiciela UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
  Gwarancja nie obejmuje wad w postaci stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych powstałych po dokonanym przez Nabywcę odbiorze jakościowo – ilościowym wyrobów UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 • Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że UNIGLASS Polska Sp. z o.o. będzie miał możliwość sprawdzenia każdego wyrobu, a także warunków jego zamontowania i użytkowania, który został zareklamowany na piśmie przez Nabywcę. Nabywca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom UNIGLASS Polska Sp. z o.o. możliwość przeprowadzenia prawidłowej inspekcji reklamowanego wyrobu.
 • Szkody spowodowane w transporcie nie są objęte gwarancją jeśli transport nie jest transportem UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Nabywcę odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do dostarczenia Nabywcy w zamian za wyrób wadliwy, wyrobu wolnego od wad do siedziby Nabywcy albo zwrotu Nabywcy wartości wadliwego wyrobu, w zależności od decyzji UNIGLASS Polska Sp. z o.o. Wszelka inna odpowiedzialność jest wyłączona.
 • Odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do wyrobów dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej i użytkowanych przez Nabywcę w budownictwie na terenie Unii Europejskiej.
 • W kwestiach nie objętych powyższą gwarancją obowiązują „Warunki Sprzedaży” UNIGLASS Polska Sp. z o.o.